Thông báo về việc thay đổi hình thức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ đối với học sinh Trung học phổ thông - VSTEP - Trung tâm Khảo thí - ULIS-VNU,Hanoi