Thông báo đăng ký cấp chứng chỉ ngoại ngữ và phúc khảo Kỳ thi ĐGNLTA, ngày thi 07 và 08/01/2023 - VSTEP - Trung tâm Khảo thí - ULIS-VNU,Hanoi