LỊCH THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ TỪ THÁNG 01 ĐẾN THÁNG 06 NĂM 2023 (DÀNH CHO ĐỐI TƯỢNG TỰ DO) - VSTEP - Trung tâm Khảo thí - ULIS-VNU,Hanoi