Lịch thi đánh giá năng lực ngoại ngữ đối với sinh viên của Trường Đại học Ngoại ngữ Từ ngày 01/5/2022 đến ngày 30/4/2023 - VSTEP - Trung tâm Khảo thí - ULIS-VNU,Hanoi