LỊCH THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ DÀNH CHO ĐỐI TƯỢNG TỰ DO TỪ THÁNG 6 ĐẾN THÁNG 12 NĂM 2020 (BỔ SUNG) - VSTEP - Trung tâm Khảo thí - ULIS-VNU,Hanoi