Lịch thi Chuẩn đầu ra ngoại ngữ năm học 2020-2021 dành cho Sinh viên và Học viên Sau Đại học trong Đại học Quốc gia Hà Nội

Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo lịch thi Chuẩn đầu ra ngoại ngữ năm học 2020-2021 dành cho Sinh viên và Học viên Sau Đại học, cụ thể như sau:

  1. Lịch thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ Chuyên đối với SV Trường ĐHNN.   
  2. Lịch thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ  Không chuyên đối với SV trong ĐHQGHN.
  3. Lịch thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ đối với SV hệ Liên kết quốc t Trường ĐHNN.
  4. Lịch thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ đối với Học viên Sau Đại học trong ĐHQGHN.

Trân trọng!