Đăng ký cấp Chứng chỉ/ Giấy chứng nhận năng lực ngoại ngữ dành cho thí sinh thi trước ngày 20/07/2019 - VSTEP - Trung tâm Khảo thí - ULIS-VNU,Hanoi